Arhitektonsko projektiranje

Projektiramo za Vas sve vrste građevina i izrađujemo nacrte od idejnih rješenja do izvedbenih nacrta.
Izrađujemo sve vrste projekata i tehničke dokumentacije:
1. arhitektonsko snimanje (izmjera) i izrada projekata izvedenog stanja građevina
2. idejna rješenja i idejni projekti
3. glavni projekt s troškovnicima
4. izvedbeni projekti
Projektiramo sve vrste građevina – obiteljske kuće, višestambene i poslovne građevine, poslovne hale, skladišta…
Također, izrađujemo i idejna rješenja za adaptacije, projekte rekonstrukcije građevina te projekte prenamjena prostora.
Naši vanjski suradnici se bave izradom geomehanike, projekata konstrukcije, vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija,
strojarskih instalacija, zaštite od požara, zaštite na radu, projekata hortikulture.

Arhitektonsko projektiranje

Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja građevine (idejno-tehničko rješenje) te smještaj građevine na građevnoj čestici, na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi.
Na temelju idejnog projekta izdaje se Rješenje o uvjetima građenja (za građevine ispod 400 m2 bruto povrđine) ili Lokacijska dozvola (za građevine iznad 400 m2 bruto površine).
U skladu sa Zakonom prikazuje se u 1 : 200 mjerilu.
Idejni projekt sadrži sve potrebne nacrte prema zakonima strukama: arhitektonski, konstruktivni, instalaterski, elektroprojekt, fiziku zgrade, prema potrebi projekt zaštite na radu, projekt protupožarne zaštite, projekte prisupa na prometnicu, kao i tehnološke projekte.

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu. Glavni projekt mora biti izrađen u skladu s idejnim projektom.
Za građevine ispod 400 m2, glavni projekt je obavezna izvedbena dokumentacija, koju je potrebno imati na gradilištu, dok se za građevine iznad 400 m2 u skladu s glavnim projektom izdaje Potvrda glavnog projekta ili građevinska dozvola.
U skladu sa Zakonom prikazuje se u 1 : 100 mjerilu.
Glavni projekt sadrži sve potrebne nacrte prema zakonima strukama: arhitektonski, konstruktivni, instalaterski, elektroprojekt, fiziku zgrade, prema potrebi projekt zaštite na radu, projekt protupožarne zaštite, projekte prisupa na prometnicu, kao i tehnološke projekte. Uz ove projekte svaki dio sadrži i troškovnike potrebnih radova.

Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom. Za građevine iznad 400 m2, izvedbeni projekt je obavezna izvedbena dokumentacija, koju je potrebno imati na gradilištu.
U skladu sa Zakonom prikazuje se u 1 : 50 / 1 : 20 / 1 : 10 mjerilima, ili u mjerilu 1 : 5 u prikazima detalja.
Projekt izvedenog stanja je izvedbeni projekt građevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima. Investitor, odnosno njegov pravni sljednik dužan ga je čuvati za sve vrijeme dok građevina postoji.
Snimak postojećeg stanja je evidentiranje zatečenog stanja građevine s arhitektonsko- građevinskog, konstrukterskog i instalaterskog aspekta.

Projekt izvedenog stanja je izvedbeni projekt građevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima. Investitor, odnosno njegov pravni sljednik dužan ga je čuvati za sve vrijeme dok građevina postoji.

Snimak postojećeg stanja je evidentiranje zatečenog stanja građevine s arhitektonsko- građevinskog, konstrukterskog i instalaterskog aspekta.