Etažiranje

Etažiranjem Vašeg objekta postižete potpuno sređenje zemljišno-knjižnog stanja Vaše nekretnine i
time je moguć normalan i zakonit promet tom nekretninom.

Etažno vlasništvo je vlasništvo nad samostalnom cjelinom (stanom, poslovnim prostorom, garažom i sl.) , povezano sa odgovarajućim suvlasničkim (idealnim) dijelom nekretnine i zemljišta na kojoj je nekretnina izgrađena.

U postupku etažiranja izrađuje se etažni elaborat kojim se utvrđuju posebni suvlasnički dijelovi u zgradi, te udjeli pojedinih suvlasnika u zajedničkim dijelovima zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena, a sve prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96).

Nakon izrade etažnog elaborata i ishođenja potvrde nadležnog tijela, slijedi izrada i potpis međuvlasničkog ugovora kojeg sastavlja odvjetnik. Tek tada je moguće posebne dijelove zgrade upisati u zemljišnu knjigu, čime se postiže pravna potvrda vlasništva nad pojedinim dijelovima zgrade.

Nakon etažiranja vlasnik nad samostalnom cjelinom (stanom, poslovnim prostorom, garažom i sl.) biti će upisan kao vlasnik svog stana, poslovnog prostora, garaže ili drugo i suvlasnik nad idealnim dijelom zajedničkih dijelova u zgradi i idealnim dijelom zemljišta na kojem je zgrada izgrađena.

Etažiranje je potrebno:

–  kod hipotekarnog jamstva (ne može se upisati hipoteka ako nekretnina nije etažirana)
–  zbog lakše prodaje i postizanja veće cijene (etažirana nekretnina postiže 10-15% veću cijenu na tržištu), te zakonitog prometa nekretninom, odnosno njenim posebni dijelom
–  kod utvrđivanja suvlasničkih odnosa
–  zbog lakšeg provođenja nasljednih i darovnih prava (dioba nekretnina)
–  kod utvrđivanja udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja (iznosa za pričuvu, popravak zgrade i sl.)

Etažirati se mogu obiteljske zgrade sa dvije ili više samostalnih jedinica, no prema izmjenama Zakona o vlasništvu, povjerenici stanara stambenih zgrada moraju pokrenuti postupak etažiranja zgrada, i to bez nužne suglasnosti svih stanara, što je preduvjet sređivanja zemljišnih knjiga i dobivanja vlasničkog lista.

Ukoliko zgrada koja se etažira nije upisana u katastarskom operatu, geodet treba najprije ucrtati i upisati zgradu, te izraditi elaborat za usklađenje zemljišne čestice u katastru i zemljišnim knjigama. Nakon što je formirana čestica za zgradu koje se etažira i kada je zgrada upisana u zemljišne knjige (odnosno svi njezini dijelovi), može se pristupiti etažiranju.

Etažni elaborat može izraditi sudski vještak graditeljske struke ili ovlaštena pravna osoba ( Studio lineamenta d.o.o. ).

–  Kopija katastarskog plana

–  Izvadak iz zemljišne knjige

–  Posjedovni list sa identifikacijom

–  Građevinska dozvola i uporabna dozvola

–  Ili uvjerenje da je zgrada evidentirana u katastru prije 15. veljače 1968.g.

–  identifikacija zgrade (prijepis zemljišno knjižnih izvadaka)
–  utvrđivanje tehničkih elemenata etaže (zajedničkih, posebnih i sporednih dijelova zgrade), s iskazom površina
–  tabelarni prikaz udjela posebnih dijelova zgrade u odnosu na ukupnu površinu, s iskazom idealnih dijelova zgrade
–  prijedlog za uknjižbu
   Prije izrade etažnog elaborata vrši se izmjera zgrade, odnosno svih njezinih zajedničkih, posebnih i sporednih dijelova, izlaskom na lice mjesta.